Svet staršev

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranja uresničevanja interesa staršev, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Naloge sveta staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja programa vrtca in o LDN, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Poslovnik o delu sveta staršev vrtca

Vsak od staršev se lahko obrne na predstavnika svoje skupine.

Predstavniki sveta staršev vrtca so:

Skupina Ime in priimek člana
MIŠKE Mojca Košir
DINOZAVRI Gregor Mede
SOVICE Bojana Kobe
MAVRICA Špela Meh
RIBICE Eva Škof
ŽABICE Gregor Štajdohar
DELFINI Andreja Schwenner
MEHURČKI Edin Adrovič
ZMAJČKI Jasmina Subić Tomašič
ZVEZDICE Sanja Bašelj
JEŽKI Sabina Hočevar

Predsednica sveta staršev vrtca je Jasmina Subić Tomašič.

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2020/21:

zapisnik 1. seje sveta staršev 22.9.2020

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2019/20:
zapisnik 1. seje sveta staršev 19. 9. 2019