Eko vrtec Krkine lučke

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam in vrtcem podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in vrtcem za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko delovanje. Certifikat se obnavlja vsako leto.

 

CILJI SODELOVANJA V PROGRAMU EKOŠOLA:

– razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
– vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko obdelane hrane, gibanje…).
– vzgoja za okoljsko odgovornost…,
– spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
– učinkovita raba naravnih virov (odpadki).

 

V letošnjem šolskem letu 2022/2023 bodo v okviru Ekošole v vrtcu Krkine Lučke pri OŠ Vavta vas predvidoma potekale aktivnosti v naslednjih projektih:

 

ODPADKI – Ne zavrzi oblek, ohrani planet!; Odpadkom dajemo novo življenje; Ekopaket (Ločevanje odpadkov, odlaganje odpadkov v ekološke zabojnike, koristna izraba odpadkov. Iz odpadne embalaže si bomo izdelali različne okraske, zanimive izdelke, ročne lutke, živali, prevozna sredstva ter druge zanimive izdelke., Izdelali bomo dodatne nalepke za ločeno zbiranje odpadkov (plastika, papir, zamaški,…). Zbirali bomo star papir, stara oblačila in igrače).

LEAF – Znanje o gozdovih (Tekom projekta bomo opozarjali na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Z različnimi dejavnostmi bomo poskušali doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok. Izobraževati in ozaveščati o gozdovih in njihovi vlogi. Otroke bomo spodbujali, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti, sprejemati odločitve o okoljskih zadevah, se naučijo uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov. Otroke bomo spodbujali k odgovornemu odnosu do naše skupne prihodnosti.

Semena in vrtovi – šolska VRTilnica (Cilj projekta je spodbuditi interes otrok za ekološko vzgojo ter otroke spodbuditi k zdravemu načinu življenja, ob dejavnostih pa otroke navajati na sodelovanje, timsko delo, potrpežljivost ter jih spodbujati k pridobivanju novih znanj in spretnosti. Otroci bodo spoznavali vrt in proces rasti rastlin skozi vse letne čase, ob tem pa uporabljali vsa čutila.)

– EKOBRANJE za EKOŽIVLJENJE (Otroci bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali, ustvarjali pa bodo lahko tudi konkretne izdelke (plakate, zgodbe, risbe, predstavitve …).

– VODA – naše bogastvo (Skozi celo šolsko leto bomo otrokom v vrtcu približali pomen vode in problematiko pomanjkanje pitne vode, raziskali vodna telesa v bližnji okolici, izpostavili pomen varčevanja s pitno vodo, cenili vodo kot življenjsko vrednoto, spoznali najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z njimi,…)

– HRANA NI ZA TJAVENDAN (Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane, spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane, pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane – kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke, povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano, skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.)

 

In aktivnosti:

– shranjevanje porabljenega papirja za ponovno uporabo

– varčna uporaba papirja na obeh straneh

– uporaba elektronske pošte za komunikacijo med ustanovo in starši.

 

Poleg vseh aktivnosti v projektih se bomo skozi celo leto trudili za redno skrb in čisto okolico vrtca in igrišča. Starši lepo vabljeni k sodelovanju.

 

Pripravila: ekokoordinatorica vrtca Krkine lučke, Tina Bradač, dipl. vzg. pred. otrok

 

Dostopnost