PREDNOSTNA NALOGA VRTCA IN PROJEKTI

  • ČUJEČNOST IN KOMUNIKACIJA

V preteklem šolskem smo se skupaj z osnovno šolo letu priključili razvojni nalogi  Vzpodbudno in varno učno okolje preko Zavoda za šolstvo. Razvojni tim je  ter v okviru le-tega strokovne delavce seznanjali z vsebinami, ki jih zajema projekt. V letošnjem šolskem letu pa bomo te vsebine izvajali med sodelavci, ki jih bodo prenašali tudi na otroke v svojih skupinah.

V današnjem prehitrem svetu je še kako pomembno, da otroka naučimo spretnosti kako se umiriti, najti stik s samim sabo in kako si povrniti dobro počutje. Zato smo se na nivoju vrtca odločili, da bomo v naš vsakdan vpeljali veje čuječnosti in komunikacije. Pri čuječnosti gre za učenje usmerjanja svoje popolne pozornosti na tukaj in zdaj, na drobne stvari okoli nas ali na občutja v lastnem telesu. Čuječnost je eden izmed najbolj obetavnih načinov za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja pri otrocih in mladostnikih ter način za ohranjanje in izboljševanje duševnega zdravja. S pomočjo čuječnosti lahko otrok izboljša pozornost in je bolj umirjen, zmanjša doživljanje stresa in občutek tesnobnosti ter je manj impulziven, se na splošno bolje zaveda samega sebe in je v odnosu do okolice bolj empatičen.

Prednostna naloga vrtca bo ravno tako temeljila na komunikaciji in dejavnostih povezanih z njo. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih, kar počnejo preko jezikovnih dejavnosti. Globalna cilja, ki ju želimo doseči, sta razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih spretnosti in spodbujanje ter razvijanje govorno-jezikovnih veščin (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija). Namen prednostne naloge je, da otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je aktivno vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi ob katerih razvija govorno-jezikovne veščine (verbalna in neverbalna komunikacija, kultura komunikacije, vljudnost). Dejavnosti s katerimi bomo pri otrocih bogatili besedni zaklad in jih spodbujali h komunikaciji so: pripovedovanje o doživetjih, ob slikah , igre z lutko, izštevanke, prstne igre,  bibarije, pogovor v jutranjem  krogu, poslušanje, opisovanje različnih situacij…

V okviru prednostne naloge bomo strokovni delavci vrtca deležni predavanja Aleksandra Zadela z naslovom Bistvo komunikacije- sporočanje ali upravljanje odnosa, ki bo v prostorih naše ustanove potekal 21. 10. 2021. Za starše pa bo isti dan potekalo predavanje z naslovom In odgovoren je…

V skupinah bodo strokovne delavke prednostno nalogo vpeljevale vsakodnevno na različne načine. Predvsem se bomo dotaknili različnih vaj čuječnosti. Opis različnih dejavnosti so del letnih delovnih načrtov strokovnih delavk.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s strokovnimi aktivi.  Akcijski načrt  je sestavni del priloge.

Še naprej bomo sodelovali z društvom Sonček in projektom Korak k sončku. V načrtu imamo, da bodo otroci iz društva prišli zaigrati predstavo, člani društva  pa nam bodo prikazali  brailovo pisavo in drugih pripomočkov.

Zaradi zaprtja vrtca v času epidemije, nismo realizirali vseh zastavljenih ciljev. Le-te bomo v čim večji meri poskusili realizirati v tem šolskem letu. Eden izmed teh ciljev je tudi organizacija bazarja.

S podporo  lokalne skupnosti se bomo tudi v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Turistične zveze Slovenije Turizem in vrtec na temo Voda in zdravilni turizem. Temeljili bomo na spoznavanju našega kraja, izdelovali bomo likovne izdelke in spominke za prepoznavnost kraja. Zaključek projekta bi morda združili skupaj z Lučkarijado.

Priključili se bomo povabilu Občine Straža in Komunale Novo mesto in počistili okolico vrtca in se ekološko ozavestili. Aktivni bomo tudi na eko področju in si tudi v letošnjem letu prizadevali, da obdržimo zeleno zastavo.

Teden mobilnosti bo organiziran v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Skupine ga bodo obravnavale individualno s poudarkom na temo promet in varnost.

Ob Tednu otroka bomo za otroke našega vrtca pripravili dopoldanski program. Načrtovane aktivnosti bomo planirali za vsako skupino posebej.

Tema letošnjega Tedna otroka Razigran uživaj dan, ki bo potekal od 4. 10. do 10. 10. 2021.

Pridružili se bomo vseslovenskemu projektu Simbioza giba.

Ostalih projektov se bomo udeleževali na povabilo različnih društev, zvez,…

V kolikor nam bodo finančna sredstva dopuščala, bomo upoštevali želje strokovnih delavk glede izbranih seminarjev. Želja strokovnih delavk je, da bi imeli kakšen skupen seminar na temo komunikacije oz. na temo prednostne naloge, kar bi podkrepili z našimi učečimi se skupnostmi.

V lanskem šolskem letu smo  v okviru projekta Erazmus sodelovali s strokovnimi delavci šole iz Kragujevca. Namen je bil, da se nam pridružijo na tri dnevnem obisku in se seznanijo s potekom učečih se skupnosti. Zaradi epidemije se nismo srečali v živo, smo pa za njih pripravili delovni srečanji preko zooma, kjer smo jim predstavili USS in odgovarjali na njihova vprašanja v zvezi s tem.  Projekt se zaradi okoliščin ni zaključil in se nadaljuje v šolskem letu 2021/ 22.