Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU

temeljni cilj vrtca je optimalni razvoj otrok. Z namenom uresničevanja omenjenega cilja svetovalna delavka sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu – otroki, vzgojitelji, starši in vodstvom. Je strokovna sodelavka, ki se preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje raznovrstnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Na različnih področjih svetovalnega dela se prepletajo dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalno delo z otroki
Svetovalno delo z otroki je namenjeno podpori otrokovega razvoja, preventivnemu delu in odkrivanju otrok, ki potrebujejo pomoč. Pomoč otrokom se izvaja posredno, preko sodelovanja s strokovnimi delavkami in starši, po potrebi tudi zunanjimi institucijami.

Sodelovanje s strokovnimi delavkami in vodstvom
Svetovalna delavka je v rednih stikih s strokovnimi delavkami. Medsebojno se posvetujejo o težavah v oddelku, posebnostih posameznih otrok; nudi jim podporo pri načrtovanju pomoči in prilagoditev otrokom s težavami, pomoč pri načrtovanju pogovorov s starši in po potrebi sodeluje pri pogovornih urah, roditeljskih sestankih. Pripravlja prispevke s področja zakonodaje in nudi pomoč pri izbiri in organizaciji strokovnih izobraževanj. Vodi postopek vpisa v vrtec.

Sodelovanje s starši
Cilj dela svetovalne delavke s starši je pomoč pri razumevanju in spodbujanju otrokovega  razvoja. Nudi jim pomoč in podporo v času vpisa in vstopa v vrtec, jih informira o vpisu in uvajanju v vrtec, jim svetuje ob težavah ter jih po potrebi napoti po pomoč na zunanje institucije, jim pomaga pri vzpostavljanju konstruktivnih odnosov s strokovnimi delavkami ter jim nudi svetovanje ob prehodu otrok iz vrtca v šolo ter o odložitvi šolanja.

KONTAKTNI PODATKI
svetovalna delavka: Barbara Parkelj
Elektronska pošta: barbara.parkelj@os-vavta-vas.si
Telefon: 05 933 56 32

DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM S TEŽAVAMI V RAZVOJU

Kadar ima otrok težave v razvoju (težave v komunikaciji, razumevanju, motoričnih spretnosti, koncentracije pozornosti..) sodelujemo s specialno pedagoginjo. Dodatna strokovna pomoč Dodatna individualna strokovna pomoč se nudi otroku na osnovi ustrezne odločbe o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ. Izvaja se v vrtcu. Timska obravnava za vsakega otroka, ki mu je dodeljena dodatna strokovna pomoč, se izdela individualiziran program, v katerem sodeluje strokovna skupina. Strokovna skupina sodeluje s starši in obravnava otroka po načelih timskega dela.

Delo vodi specialna pedagoginja Katarina Kulovec Ulčnik.

KONTAKTNI PODATKI
svetovalna delavka: Katarina Kulovec Ulčnik
Telefon: 07 30 84 509
Elektronska pošta: katarina.kulovec@os-vavta-vas.si

Dostopnost