Prosta mesta

PROSTA MESTA V VRTCU (september, 2020)

1. starostno obdobje: 1 – 2 leti: 4 prosta mesta

2. starostno obdobje: 4 – 5 leta  1 prosto mesto